خدمات

توکن آرش - احراز هویت متمرکز

مطابق استاندارد، هر توکن غیر متصل فقط برای یک سرویس دهنده امکان احراز هویت فراهم میکند. همچنین مقادیر رمز تولید شده میبایستی از کانال امن عبور داده شوند. ولی با یک توکن هایبرید آرش میتوان همزمان در چندین سرویس دهنده و چندین مکان متفاوت عمل احراز هویت را - بدون نیاز به کانال امن - انجام داد.

اطلاعات بیشتر >

سامانه چکامه - جلوگیری از جعل چک

سامانه چکامه به عنوان یک راه حل جامع و مانع برای جلوگیری از جعل انواع چک بانکی و اعتبار سنجی یک چک از نظر برگشت نخوردن در اثر عدم کفایت موجودی (پیشگیری از صدور چک بی محل) ، به عنوان یک ماژول درونسازی شده (built-in) به توکن آرش افزوده شده است.

اطلاعات بیشتر >